Olof Abraham Staaffs brev till Anna & Theodor Bergström

Offerdal den 19 juni 1893

Min kära Anna!

Det var mig kärt och något oväntadt att få bref från Dig. Det har visserligen ej någon gång förut händt. Jag har nyss slutat ett bref till min systerdotter Anna å Ljusnedal och skall nu söka att rafsa till ett åt Dig – Annars är jag den, som har den kända gamla Staaffiska trögheten att skrifva bref – Den nya upplagan torde ha bättre natur i detta afseende – Dock, mina pojkar äro trögare i brefskrifning , än jag, och det vill säga mycket – Mina döttrar äro snälla att skrifva bref – Från Anna hafva vi regelbundet bref – Det klickar icke. Sedan Du och Din syster blefvo gifta och bytte om namn, blef det slut med brefskrifning mellan Eder och mina flickor. Någon gång få vi dock höra af Eder-
Dels godt och dels ledsamt att höra af ditt bref. Godt att höra att ni unga befinna eder i högönsklig välmåga – Att Theodor tagit ?? såg jag af Tidningen. Han är flitig och vill framåt. Måtte han få hjelp att fortsätta! Ledsamt att höra det Eric ej får någon plats i Stockholm, isynnerhet som han är så behöflig till sällskap för mamma sjelf. Svårt att min kära svägerska skulle blifva ut för ett sådant lidande, som också är så tryckande på lynnet. Gud hjelpe henne och oss alla! Vi alla hafva, Gud ske lof, god hälsa. Mamma sjelf klagar öfver sin rygg, som är alltjemt mer och mindre ond, men hon stökar dock hela dagen igenom och gifver sig ingen ro – Jag är vid en ovanlig god hälsa – har aldrig känning af något kroppsligt ondt. Ännu har ej någon ålderdomsskröplighet inställt sig – Petra är af barnen ensam hemma och hjelper mor med hushållet – Vi hafva 2ne hyresgäster – Den ene är ÖfversteLöjtnant Lilljesköld, som är 84 år gammal men temmeligen rask af sig – Den andre är Krono-Länsman Kjelsson, som bott hos oss många år.
Abraham och hans hustru bo i Rödön och Dvärsäter. De fingo sig en son den 11te dennes – Hafva det godt och väl. Per är vid tullen i Sundsvall. När sjöfarten slutade kom han hem och var hemma öfver nyåret, men reste till Lit för att vara en träd inspector behjelplig i tumning och skrifning – Der var han tills han fick ordras att infinna sig i Sundsvall. Det blef så bråttom, att han ej fick tid att komma hem – Han är för öfrigt mycket trygg af sig och afhållen af sin förman Tullförvaltar Fjellström – Se nu hvad jag i korthet har att förmäla om mig och de mina – Vi lefva föröfrigt här i det tysta – Den ena dagen lik den andra, utom det att det blåser mer och mindre. Blott det nu snart blifver något regn, så artar det sig till att blifva ett mycket godt år för Jemtland – I natt har det fallit litet regn, men nu har det börjat blåsa – Torde dock snart blifva mera regn och det vore välkomnadt –
Jag funderar starkt på att resa så väl på prestkonferensen i Stockholm, som på Mötet i Upsala. Om Gud gifver mig hälsa och det finnes något i cassan, så torde jag komma att resa, men jag måste hafva Petra med mig. Hågen drager mig att ännu en gång få träffa min kära svägerska och eder mina brorsbarn – Kommer jag till Stockholm, så kommer jag väl ock till Finnboda. Och jag tror mig vara välkommen – Pennan blir så grof att göra tjenst, så att jag måste sluta. Till slut må jag säga dig, att jag har mycket goda ögon att se med på nära håll – Jag läser och skrifver aldrig med glasögon, men för att se på längre håll behöfver jag glasögon –
Vare Du och Din man, Mamma sjelf och dina syskon, morbror Anton, Bergs m. flera af oss alla hjertligen hälsa –
Ursäkta nu slarfvet af Din gamle
tillgifne farbror Abraham –
När farbror Johan fyllde 80 år i vintras så var jag till Sundsvall och hälsade på honom – Han är alldeles blind och mycket skröplig af sig – sorgligt att se –

Minnesstenen över Olof Abraham Staaff uppförd 1906 av Sveriges godtemplare
.