Bli medlem

1. Betalning av den årliga medlemsavgiften kan göras via föreningens Swish: 123 148 46 66
Ange din emailadress vid inbetalningen

Alternativt att du gör inbetalningen till föreningens Swedbank konto: 964492460-8 Clearingnr: 8147-1
Med respekt om hur du skriver eventuellt clearingnr och kontonr när du betalar just ifrån din bank.
Ange din emailadress vid inbetalningen

Vid släktmötet 2017 togs beslut om en årlig medlemsavgift på 150 kr per familj/hushåll.

2. När du har betalat kontakta via email eller sms kassören Rolf Peterson, rolf@staaff.net eller 0730599127, för att få password till "Släkttavlan" under menu "Släkten Staaff"

3. Skicka nya/ändrade uppgifter om dig själv och anhöriga till Olle Martin, olle.martin@icloud.com.
För att läggas in i "Släkttavlan".

Frågor om betalningen/glömt password kan ställas via email eller sms till kassören Rolf Peterson, rolf@staaff.net eller 0730599127.

Föreningens bildande

Efter flera års allmänt växande släktintresse sänder Carl Staaff den 19 januari -65 ut en förfrågan till ”kusinerna”:
Erik Staaff, Hälsingborg, framkastade vid vår sedvanliga julbesök i Skåne en tanke om att bilda en släktförening. Nu har han skrivit och meddelat att han och hans broder Per jämte hustrur komma till Stockholm 4 o 5 februari och undrar om inte kusinerna kan träffas på lämplig lokal i Stockholm, äta middag och diskutera bildandet av släktförening.
Den 5 februari 1965 beslöts att bilda en släktförening.

  Deltagare vid middagen var:

 • Carl och Daggi Staaff
 • Erik och Ingrid Staaff
 • Karl-Evert och Inez Staaff
 • Margit och Per Martin
 • Anne-Maria Kåwe
 • Birgit och Åke Seger
 • Astrid Staaff
 • Per och Märta Staaff
 • Per H. och Karin Staaff
 • - tillsammans 16 personer.

En interimstyrelse valdes med ordförande civilingenjören Per H. Staaff , sekreterare redaktör Karl Staaff och kassaförvaltare tillika klubbmästare bankdirektör Carl Staaff.
Ändamålet med föreningens var att verka för samman hållning inom släkten, tillvarataga gemensamma intressen, föra släktregister och forska i släktens historia
Det första formella släktmötet kom att äga rum på Nyloftet, Skansen, den 17 maj 1969. En trerättersmiddag med två viner betingade 32:75 inklusive service. Deltagarantalet var 40.


Urval ur föreningens historia

  HTTP Message
 • Efter det första släktmötet har föreningen haft som flexibelt mål att arrangera möten vart annat år.

 • Vid mötet den 12 juni 1976 i Läkarförbundets klubblokaler, Stockholm, utdelades den av Per H. Staaff utarbetade matrikeln Släkten Staaff - Stamtavla omkr. 1620-1975. till föreningens då 90-tal medlemmar

 • Vid mötet i augusti 1984 beslöts om utgivande av ett släktblad som fick det släkt klingande namnet Staaffätten med Mary Bergström som första redaktör.
  Den första Staaffätten kom ut år 1986

 • HTTP Message
 • Inför mötet 1987 i Ljusnedal i västra Härjedalen hade föreningens stiftare, Erik Staaff, gått bort. Det visade sig då att han hade donerat pengar till föreningen vilket innebar att arbetet med utgivande av en släktkrönika kunde intensifieras.

 • Släktkrönikan eller boken Släkten Staaff i 350 år blev klar för tryckning 1991. I redaktionen ingick Mary och Ingmar Bergström samt tvilling systrarna Latti och Ulla Staaff. Skrivarlyan var Mary och Ingmars praktfulla villa i Östersund

 • Föreningen har bekostat restaureringen av gravstenar i Rödön och Indal och en till inlösen förfallen grav på Solna kyrkogård har räddats
HTTP Message
Staaffska släktträffen 1976 i Stockholm

1.Bertil Ranke 2.Lennart Staaff 3.Karl-Erik Staaff 4.Lars Staaff 5.Ingmar Bergström 6.Karl Evert Staaff 7.Lars Bergström 8.Stig Renstav 9.Axel Hallgren 10.Gunnar Seger 11.Jan Martin 12.Ture Waplan 13.Åke Seger

14.Barbro Bergström 15.Bo Lavén 16.Britta Staaff 17.Lars Bergström 18.Erik Staaff 19.Åsa Bergström 20.Dagny Staaff 21.Astrid Öberg 22. Anne-Marie Kåwe 23.Mary Bergström 24.Inez Staaff 25.Per Staaff 26.Gunhild Waplan 27.Irma Dahlström 28.Marianne Engström 29.Gudrun Staaff 30.Bo Kåwe 31.Majken Staaff 32.Claes Hallgren 33.Monica Landquist 34.Astrid Staaff 35.Jan-Olof Bergman 36.Nils Bergström

37.Ingrid Kahnlund 38.Märta Hallgren 39.Margit Martin 40.Gertrud Hellström 41.Bojan Lundström 42.Anne-Marie Bickford-Smith 43.Åsa Staaff 44.Brita Staaff 45.Elsa Wallner 46.Ulla Lavén 47.Vera Bergström 48.Britta Renstav 49.Karin Staaff

50.Monika Ranke 51.Ingrid Svedberg 52.Britta Westman 53.Gunvor Hallgren 54.Karin Martin 55.Ulla Seger 56.Ulla Kyhlstedt 57.Latti Staaff 58.Anita Ranke 59.Christina Glanmark 60.Berit Engström 61.Elisabeth Sundén 62.Maja Martin 63.Ragnhild Widgren 64.Ulla Staaff 65.Lena Lavén 66.Kerstin Westerberg 67.Åsa M Bergström 68.Kerstin Rissler

HTTP Message

S T A D G A R
för
STAAFFSKA SLÄKTFÖRENINGEN

§ 1

Ändamål

Staaffska släktföreningen har till ändamål att verka för samman hållning inom släkten, att tillvarata gemensamma intressen, föra släktregister och forska i släktens historia§ 2

Medlemskap

Medlem i föreningen kan vara varje ättling till Erik Laurentius Staaf (1655), dennes make eller maka.
Hedersledamot kan den vara som därtill utses vid släktmöte.


§ 3

Medlemsavgift

Medlem erlägger årlig avgift med belopp, som bestäms på släktmöte.
Släktföreningen hyser den förhoppningen, att i släktfonden även kommer att inflyta medel genom genom frivilliga tillskott, donationer och testamenten§ 4

Styrelse

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som utöver ordförande består avfyra ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig v.ordförande, sekreterare, kassaförvaltare och klubbmästare. Föreningens arkiv förvaltas av arkivarie vald vid släktmötet men ej nödvändigtvis tillhörande styrelsen. Styrelseledamot och arkivarie äger icke uppbära arvode.
På varje släktmöte utses för tiden fram till nästa släktmöte en revisor jämte en suppleant. Revisor uppbär ej arvode.§ 5

Styrelsen sammanträder minst en gång om året samt i samband med släktmöte. Föreningens namn tecknas av styrelsen eller av den eller de, som i styrelsen därtill utser.§ 6

Ordförande representerar styrelsen utåt och är sammankallande.


§ 7

Släktmöte

Möte hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Vid möte äger varje medlem rätt att delta och utöva rösträtt med en röst. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande vid mötet biträder. Ledamot till styrelsen väljes för tiden fram till nästa släktmöte.Följande ärenden skall förekomma vid släktmöte:
 1. Val av mötesordförande, protokollförare, samt två justeringsmän.
 2. Föredragning av styrelseberättelsen för den tiden som förflutit sedan föregående släktmöte.
 3. Föredragning av kassaförvaltarens räkenskaper jämte angivna revisionsberättelser.
 4. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 5. Beslut om medlemsavgiftens storlek.
 6. Val av ordförande, övriga ledamöter jämte suppleanter.
 7. Val av revisor jämte suppleant.
 8. Val av arkivarie.
 9. Val av eventuell hedersledamot.§ 8

Åt styrelsen uppdrages utgivande av medlemsblad samt medlemsmatrikel. För dessa må en redaktör utses.


§ 9

Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fodras, att beslut därom fattas på släktmöte med minst 2/3 av de angivna rösterna.
För föreningens upplösning fodras att samstämmande beslut därom med minst 2/3 av de angivna rösterna fattas vid två på varandra följande med minst ett års mellanrum hållna släktmöten.


§ 10

Efter beslut om föreningens upplösning skall styrelsen samråda med Landsarkivet rörande föreningens protokoll och arkiv.
Föreningens tillgångar tillfaller den institution eller det ändamål, som släktmötet med 3/4 majoritet besluter.

Styrelse


 • Ordförande: Vakant,

 • Vice ordförande: Martin Edman, martin.edman@philos.umu.se

 • Kassör: Rolf Peterson, rolf@staaff.net, tel 0730-59 91 27

 • Sekreterare: Vakant

 • Ledamot:
  Olle Martin, olle.martin@icloud.com, 0733-77 61 08
  Ragnhild Widgren
  Ulla Staaff

 • Suppleant:
  Gerda Norlin, dalahorse65@hotmail.com
  Jeppe Strömbeck, jeppe.strombeck@icloud.com
  Gabriella Gulliksson, gabriella.gulliksson@ymail.com

 • Adjungerand juniorsuppleant:
  Alex Burns

Eric Larsson-Staaf

fick sitt tillnamn av Stafre by där han föddes 1655. Blev student i Uppsala 27 oktober 1677. Prästvigd omkring 1680 och kyrkoherde i Sunne Jämtland 1692. Död 1704.

Gift år 1693 med Birgitta Pehrsdotter-Warg, som var född 1673 och
styvdotter till Erics företrädare i Sunne prosten Martin Lundell(1646-1700). Tillsammans fick de 5 barn.

Efter Erics död gifte Birgitta om sig med fänriken vid Jämtlands regemente Carl Treffenberg. Hon avled 1708.

Efter Erics frånfälle tog hans halvbröder(Ej samma far! ) Uno(1668-1718), kyrkoherde i St Olofs församling Skåne, och Lars(1674-1715), komminister i Härnösand, över förmyndarskapet för de minderåriga barnen däribland Petrus. Lars var troligen den av bröderna som av geografiska skäl mest svarade för tillsynen av barnen.

HTTP Message HTTP Message
Baksidan av dopfunten ifrån 1698 i Frösö kyrka med inskriften
CURA PASTORIS DN ERICI STAAF 1698
då Eric var den tjänstgörande kyrkoherden vid den här tiden